12 12 2010

9.SINIF COĞRAFYA TESTLERİ-2

  1) Şekildeki bitki örtüsünün yamaç boyunca farklılık göstermesinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?


       A) Bakı
       B) Yükselti
       C) Nem
       D) Rüzgâr
  2) Sanayi Devrimi�yle birlikte en önemli nüfus artışı ve yaşam düzeyindeki değişim hangi kıtada gerçekleşmiştir?

       A) Avrupa
       B) Asya
       C) Amerika
       D) Okyanusya
  3) Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl öncesinde yapılan nüfus sayımlarının temel amaçlarından biridir?

       A) Kent ve kır nüfusunu belirlemek
       B) Nüfusun mesleklere göre dağılımını belirlemek
       C) Asker sayısını belirlemek
       D) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
  4)
ÜLKE Doğum Oranı (%0) Ölüm Oranı(%0)
Hindistan 31 10
Meksika 17 6
Japonya 12 8
İngiltere 14 12

       Yukarıdaki ülkelerin hangisinde nüfusta doğal artış oranı daha azdır?

       A) Hindistan
       B) Meksika
       C) Japonya
       D) İngiltere
  5) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğuna kanıttır?

       A) Ortalama yaşam süresinin uzun olması
       B) Nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
       C) Sanayisinin gelişmiş olması
       D) Doğurganlık oranının düşük olması
  6) Geniş tabanlı nüfus piramidine sahip olan bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

       A) Doğum oranının yüksek olduğu
       B) Kentsel nüfus oranının yüksek olduğu
       C) Okur-yazar oranının yüksek olduğu
       D) Yaşlı nüfus oranının fazla olduğu
  7) 15. yüzyılda yaşanan hangi olay Avrupa ve Dünya tarihinin akışını değiştirmiştir?

       A) Kavimler Göçü
       B) Sanayi Devrimi
       C) Amerika kıtasının keşfi
       D) Yerleşik hayata geçiş
  8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye�nin işçi göçü verdiği Avrupa ülkesi değildir?

       A) Belçika
       B) Libya
       C) Avusturya
       D) Fransa
  9) Göçebeliğin sona ererek, yerleşik hayatın başladığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Neolitik Çağ
       B) Kalkolitik Çağ
       C) Mezolitik Çağ
       D) Paleolitik Çağ
   10) Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?

       A) İş alanlarının çeşitlenmesi
       B) Çevre kirliliğinin artması
       C) Ormanlık alanların tahrip edilmesi
       D) Gecekondu semtlerinin artmasıYANITLAR
dogru[1]='B'; dogru[2]='A'; dogru[3]='C'; dogru[4]='D'; dogru[5]='B'; dogru[6]='A'; dogru[7]='C'; dogru[8]='B'; dogru[9]='A'; dogru[10]='A';

5236
0
0
Yorum Yaz